ساچمه فولادی

ساچمه فولادی به دو نوع ساچمه کم کربن و پر کربن تقسیم می شود . ساچمه کم کربن در هنگام برخورد به سطح قطعه

تغییر شکل می دهد اما دانه های ساچمه پر کربن  بعد از هر بار کار در دستگاه ریزتر میگردد .ساچمه فولادی  به عنوان ساینده

برای پوسته زدایی از قطعات فولادی قبل از پوشش دهی مورد استفاده قرار می گیرد .
کاربردهای ساچمه فولادی :
حذف ماسه ریخته گری ،حذف رنگ و افزودن قدرت عملیات فورج و غیره .

شاچمه فولادی