شات بلاست مدل آویزی

در شات بلاست مدل آویزی قطعات به فیکسچر آویزان شده و درون محفطه دستگاه قرار گرفته،حول محور متقارن خود دوران می نمایند. در این هنگام تعدادی توربین از حاشیه محفظه قطعه را تحت پاشش قرار می دهد .
مزیت این مدل از دستگاه شات بلاست به مدل میزی این است که در این مدل نیازی به تغییر موقعیت دستی قطعه در فرایند پاشش نیست . دیگر اینکه با توجه به شارژ و دشارژ فیکسچر قطعات در خارج از محفظه دستگاه زمان مربوط به حداقل کاهش پیدا می کند .
فضای کارگیر این دستگاه با توجه به حرکت وضعی فیکسچر قطعات به صورت استوانه ای با قطر D و ارتفاع H می باشد.

آویزی