شات بلاست مدل تونلی لوله

در شات بلاست مقاطع لوله با توجه به هندسه مقطع و عدم سطح اتکای لوله ،ترجیح داده می شود که از سیستم چرخش و جلو روندگی همزمان استفاده شود. در این مدل لوله همزمان چرخیده و به جلو حرکت نموده و در نهایت با توجه به تمرکز پاشش تنها بر روی یک خط تعداد توربین کمتری جهت پاشش مورد نیاز است .

لوله