شات بلاست مدل تونلی مقاطع

شات بلاست های تونلی معمولا جهت پاشش قطعاتی مورد استفاده قرار میگیرند که یک بعد آنها نسبت به سایر ابعاد بزرگتر است . در این مدل شات بلاست، قطعات بر روی رولیک های جلو برنده قرار گرفته یا بر روی ترولی آویزان شده و از داخل تونل عبور نموده و توسط توربین هایی که در جوانب قطعه قرار گرفته اند ، تحت پاشش قرار می گیرند.

مقاطع