شیرتخلیه

بعد از انجام هر سیکل شات بلاست، می بایست مخزن ایربلاست از ساینده تخلیه شود. شیر تخلیه این وظیفه را انجام می دهد.