کات وایر

شات پینینگ یکی از انواع تایید شده و جا افتاده برای پرداخت مکانیکی سطوح است که هدف آن ارتقا دادن ثبات ترکیبات فلزی که در معرض پوشش دوره ای و خوردگی تخت فشار هستند

کاربردها:
فنر،دنده،قطعات هوا فضا،صنایع تولید کننده اجزا اتوماتیک بازه های اصلی شات پینینگ هستند .

کات وایر