گارنت

تک کریستال ودارای اشکال نامنظم طبیعی ولبه هایی تیز وبراق میباشد همچنین ساختاری همگون، سخت ومقاوم دربرابر ضربه داشته ، ذرات گارنت ناگسستنی بوده که طبیعتا موجب طول عمر زیاد درمصارف متنوعی است که دارا میباشد. ۱۰۰ درصد ماده طبیعی است گارنت سمی نیست و آلودگی را پخش نمیکند. هیچ ترکیبات حلال در آبی ندارد که منابع آبی را آلوده کند همچنین آب را جذب نمی کند موقع ایجاد سایش گرد و خاک تولید نمیکند . کمتر از ۱ درصد سیلیس دارد همچنین فلزات سنگين و ماده رادیو اکتیوی را همراه ندارد و اساسا آلودگی برای محیط زیست تولید نمیکند.

گارنت